• Tűzgátló és füstgátló ajtó ellenőrzés, karbantartás és tűzgátló tömítés Tatabánya - Budapest
 • Tűzgátló és füstgátló ajtó ellenőrzés, karbantartás és tűzgátló tömítés Tatabánya - Budapest
 • Tűzgátló és füstgátló ajtó ellenőrzés, karbantartás és tűzgátló tömítés Tatabánya - Budapest
 • Tűzgátló és füstgátló ajtó ellenőrzés, karbantartás és tűzgátló tömítés Tatabánya - Budapest
 • Tűzgátló és füstgátló ajtó ellenőrzés, karbantartás és tűzgátló tömítés Tatabánya - Budapest
 • Tűzgátló és füstgátló ajtó ellenőrzés, karbantartás és tűzgátló tömítés Tatabánya - Budapest
 • Tűzgátló és füstgátló ajtó ellenőrzés, karbantartás és tűzgátló tömítés Tatabánya - Budapest
[PDF]

Tűzgátló ajtó - Füstgátló ajtó - Tűzgátló tömítés beépítés felülvizsgálat ellenőrzés javítás

 

 

Csak szakvizsgával rendelkező személy végezheti a tűzgátlóajtó és Füstgátló ajtó, tűzgátló tömítés beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását,javítását.
Javítás és karbantartás sem végezhető a szakirányú képesítés megszerzése nélkül. A jogosultságot igazoló bizonyítványokat csatolni kell az átadási dokumentumokhoz. (BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

 

 

tűzgátló ajtó beépítés Tatabánya

tűzgátló ajtó beépítés Tatabányán


 • Tűzgátló ajtó felülvizsgálat
 • Füstgátló ajtó felülvizsgálat
 • Tűzgátló ajtó karbantartás
 • Füstgátló ajtó karbantartás
 • Tűzgátló kapu javítás ellenőrzés
 • Tűzgátló kapu karbantartás
 • Tűzgátló ajtó és kapu ellenőrzés
 • Tűzgátló ajtó beépítés
 • Füstgátló ajtó beépítés
 • Tűzgátló kapu beépítés
 • Tűzgátló ablak beépítés

 

 

 

 

 

 

Tűzgátló redőnyök Tatabánya Tűzgátló üvegajtó Tatabánya

 

 • Tűzgátló tolókapu beépítés
 • Tűzgátló üvegajtó beépítés
 • Tűzgátló függönyfal beépítés
 • Tűzgáltó tömítés beépítés
 • Tűzgátló tömítés javítása
 • Tűzgátló tömítés karbantartása

 

Tűzgátló tömítés Tatabánya Tűzgátló tömítés Tatabánya

 

Ide vonatlakozó részletek az

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból

 4. § (1) E rendelet alkalmazásában

 

15. beépített tűzterjedésgátló berendezés: tűzgátló építményszerkezet helyett, tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott beépített automatikus tűzvédelmi berendezés, amely a tűz átterjedését a helyettesített tűzgátló építményszerkezettel védendő térrészbe meghatározott ideig meggátolja,

 

16. beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés gátlására, valamint a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés,

 

18. biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsőházához, tűzgátló előteréhez vagy a szabadtérhez kapcsolódó, az épülettűz alatt is működtethető felvonó, mely lehet tűzoltó felvonó vagy menekülési felvonó,

 

47. füstgátló nyílászáró: szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a füstnek és a tűz esetén képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben és ideig korlátozza,

 

50. füstmentes lépcsőház: az olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz alkalmával képződött füst és mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsőház az épület biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas marad,

 

52. füstszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst átterjedését a szomszédos füstszakaszba,

 

 

 

152. tűzgátló alapszerkezet: a tűzfal, a tűzgátló fal, a tűzgátló válaszfal és a tűzgátló födém gyűjtőfogalma,

 

153. tűzgátló előtér: tűzgátló építményszerkezetekkel határolt előtér, amely önálló szellőztetéssel rendelkezik, ajtószerkezeteinek mérete biztosítja a gyors menekülés lehetőségét és ajtószerkezetei önműködő csukószerkezettel ellátottak,

 

154. tűzgátló építményszerkezet: tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott építményszerkezet, amely a tűz átterjedését az általa elválasztott térrészek között meghatározott ideig meggátolja; a tűzgátló építményszerkezetek körébe tartoznak a tűzgátló alapszerkezetek, a tűzgátló lezárások és a tűzterjedés elleni gátak,

 

155. tűzgátló fal: falszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok, önálló rendeltetési egységek vagy helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,

 

156. tűzgátló födém: födémszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok vagy helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,

 

157. tűzgátló lezárás: építményszerkezetek nyílásainak, áttöréseinek, valamint vezetékek, vezetékrendszerek átvezetésének tűzterjedést gátló elzárását biztosító műszaki megoldás, amely a tűz nyíláson, áttörésen, valamint a vezetéken keresztüli terjedését meghatározott ideig meggátolja; ebbe a körbe tartoznak a tűzgátló nyílászárók, a tűzgátló záróelemek, a tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek és a tűzgátló lineáris hézagtömítések,

 

158. tűzgátló lineáris hézagtömítés: tűzgátló lezárás, amely építményszerkezetek csatlakozásánál a csatlakozási rés, hézag kitöltésével a tűz résen, hézagon való átterjedését meghatározott ideig meggátolja,

 

159. tűzgátló nyílászáró: a tűzgátló ajtó, ablak, kapu, függönykapu, redőnykapu, zsalu és a technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott állapotban a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,

 

160. tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszer: térelhatároló építményszerkezeteken átvezetett légtechnikai és egyéb technológiai vezetékek, kábelek, vezetékrendszerek áttörési hézagainak tűzgátló lezárását meghatározott ideig biztosító szerkezetek, műszaki megoldások, termékek,

 

161. tűzgátló válaszfal: tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem teherhordó falszerkezet, amely - a tömör falfelületen vizsgálva - az általa elválasztott helyiségek között a tűz átterjedését meghatározott, a tűzgátló falra előírt időtartamnál rövidebb ideig meggátolja,

 

162. tűzgátló záróelem: aktív vagy reaktív elven működő tűzgátló lezárás, ami egy tűzgátló építményszerkezeten átvezetett gépészeti vezetéken belül a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja,

 

175. tűzterjedés elleni gát: födémhez, falhoz csatlakozó vagy tetőn kialakított, a tűznek az építményszintek, a tűzszakaszok, a tetőmezők, továbbá a szomszédos épületek közötti átterjedését alakjával, méreteivel, tűzállósági teljesítményével és tűzterjedés elleni adottságaival korlátozó, megakadályozó tűzgátló építményszerkezet,

 

176. tűzterjedés elleni védelem: olyan megoldások összessége, amelyek folytonos alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási egységre meggátolható; módszerei: tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet, beépített tűzterjedésgátló berendezés, egyéb, a tűzterjedési vagy tűzállósági határértéket biztosító kialakítás,

 

177. tűzterjedési határérték: a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzterjedési vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzterjedési határállapotba kerülésének eléréséig eltelt idő órában vagy percben,

 

 6. § (2) Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei átterjedését

 

f) a tűzgátló szerkezetekkel határolt terekre és(...)

 

16. §

 

(2) Az áthidalók tűzvédelmi osztály- és tűzállóságiteljesítmény-követelménye

 

a) tűzfalban, tűzgátló falban és tűzgátló válaszfalban történő alkalmazás esetén A1 R x, ahol x megegyezik a fogadó falra előírt követelmény időtartamával,

 

19. § (1) Tűzterjedés elleni védelmet kell biztosítani

 

a) a szomszédos tűzszakaszok között,

b) a szomszédos kockázati egységek között,

c) a homlokzaton és a tetőn, ha azt e rendelet előírja,

d) a speciális építményen belül, ha ezt e rendelet előírja,

e) azonos tűzszakaszba tartozó szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok között, ha azt e rendelet előírja,

f) azonos tűzszakaszba tartozó építményszintek között, ha azt e rendelet előírja.

(2) Tűzgátló építményszerkezetek tűzterjedés elleni védelem céljából való alkalmazása esetén a 2. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti tűzvédelmi osztály- és tűzállóságiteljesítmény-követelményeket kell teljesíteni.

 

(3) A tűzterjedés elleni védelemre szolgáló beépített tűzterjedésgátló berendezésnek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

a) a berendezés automatikusan működésbe lép a tűz érzékelése esetén,

b) a működő berendezés az általa elválasztott térrészek között a tűz, a hő és a füst átterjedését a helyettesített tűzgátló építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartamáig olyan mértékben meggátolja, amely a helyettesített építményszerkezet rendeltetése és tűzvédelmi vizsgálatára vonatkozó előírások alapján szükséges,

 

20. § (1) Tűzgátló válaszfallal, tűzgátló fallal vagy ezeket helyettesítő beépített tűzterjedésgátló berendezéssel kell elválasztani

a) az önálló rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtől,

b) a hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiséget a szomszédos helyiségtől,

c) a menekülési útvonalat a szomszédos helyiségtől,

d) a 20 főt meghaladó befogadóképességű helyiséget a szomszédos helyiségtől,

e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtől, amely esetében e rendelet előírja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló válaszfalban a gépészeti vagy elektromos vezetékrendszerek átvezetési helyén nem kell tűzgátló záróelemet alkalmazni.

 

27. § (1) Az e rendelet által előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átvezetéseknél, tűzgátló lezárás alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás

a) megnevezését,

b) tűzvédelmi jellemzőit,

c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját,

d) kivitelezését végző vállalkozás nevét,

e) kivitelezésének dátumát és

f) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.

(3) Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelését a tűzszakaszhatáron úgy kell átvezetni, hogy az átvezetés módja a tűz átterjedését a tűzszakaszhatárt képező szerkezet tűzállósági teljesítménykövetelményével megegyező időtartamig meggátolja.

(4) Az építményszintek között csoportosan átvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket

a) ha az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya KK, villamos és gépészeti aknában,

b) ha az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya MK, önálló, csak gépészeti vagy csak villamos vezetékrendszert tartalmazó villamos és gépészeti aknában

kell vezetni.

(5) A villamos és gépészeti aknák vezetékrendszerek rögzítésére szolgáló falát falazóelemekből vagy legalább 12 cm vastag vasbetonból kell kialakítani.

(6) Az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett villamos és gépészeti aknát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti építményszintek között az emeletközi födémre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken belüli terjedést.

(7) Az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett szemétledobót, szennyesledobót vagy hasonló berendezéseket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz az emeletközi födémre előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartama alatt ne terjedhessen át

a) az egymás feletti építményszintek között vagy

b) a szemétledobó, szennyesledobó vagy hasonló berendezés elhelyezésére szolgáló helyiségen kívülre.

 

29. §

 

(2) Tűzfalban az épületek közötti átjáráshoz, technológiai kapcsolatokhoz szükséges, tűzgátló nyílászáróval ellátott nyílások kialakíthatóak, a tűzfal felületének 10%-át meg nem haladó összesített nyílásfelülettel.

30. § (1) A tűzgátló lezárás a tűzterjedés elleni védelmet folyamatosan csukott állapotával vagy a nyílás, áttörés, átvezetés tűz esetén történő automatikus lezárásával biztosítja.

(2) A vizes helyiség szellőztetésére szolgáló és legfeljebb 0,1 m átmérőjű vezeték kivételével, a tűzszakaszhatáron átvezetett légtechnikai vezeték tűzgátló lezárására a beépített tűzjelző berendezés által vezérelhető tűzgátló záróelemet kell alkalmazni és annak tűzjelző berendezés általi, késedelem nélküli vezérlését biztosítani kell, ha

a) az elválasztott terek legalább egyikének területét beépített tűzjelző berendezés védi és tűzgátló lezárást létesítenek vagy

b) a tűzgátló lezárás létesítésére és az elválasztott terek legalább egyikének területén beépített tűzjelző berendezés létesítésére egyaránt az érintett épület, épületrész létesítése vagy átalakítása keretében kerül sor.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a vizes helyiség szellőztetésére szolgáló és legfeljebb 0,1 m átmérőjű vezeték tűzszakaszhatáron való átvezetésénél a vezetéken belüli tűzterjedés gátlására alkalmazható reaktív elven működő tűzgátló záróelem.

(4) A beépített tűzjelző berendezés által felügyelt területet ellátó központi szellőzőberendezést a beépített tűzjelző berendezésnek az általa észlelt tűz esetén késleltetés nélkül le kell állítania.

(5) A beépített tűzjelző berendezés által vezérelt, a tűzjelzéssel érintett tűzszakaszon belüli vagy annak határán beépített, üzemszerűen nyitva tartott tűzgátló nyílászárók csukódását a beépített tűzjelző berendezésnek késleltetés nélkül kell vezérelnie, kivéve a következő eseteket:

a) ha a járművek, szállítóeszközök közlekedési útvonalát, anyag- vagy termékmozgatás útvonalát metsző építményszerkezetbe a közlekedési útvonalon, anyag- vagy termékmozgatás útvonalán beépített tűzgátló nyílászárók csukódása a tűz érzékelését követően legalább 0,5, legfeljebb 1,0 perc perces késleltetéssel van vezérelve, és a csukódásra a késleltetés ideje alatt az ott tartózkodó, közlekedő személyek figyelmét felhívják,

b) ha az ajtó tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésére szolgál, és a késleltetés időtartama nem haladja meg a helyiség kiürítéséhez szükséges időtartamot.

(6) A tűzszakaszhatáron áthaladó technológiai szállítópálya leállítását és a nyílás tűzgátló lezárását az érintett tűzszakaszok legalább egyikében lévő beépített tűzjelző berendezés tűzjelzés esetén a tűzszakaszhatáron lévő nyílás szabaddá válását követően késleltetés nélkül vezérelje.

(7) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel figyelembevételével meg kell határoznia a tűzgátló ajtóknak az önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását.

 

151. § (1) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

(2) A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

 

190. §

 

(2) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.

 

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez

  A B C D  
1   üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás  
2 érintett műszaki megoldás ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja  
3 tűzoltó készülék 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló nincs követelmény 6 hónap
(+ 1 hónap)1)
12 hónap2)
5 év (+ 2 hónap),
10 év (+ 2 hónap)
tűzvédelmi üzemeltetési napló  
4 fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték 6 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
5 beépített tűzjelző berendezés 1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét),
12 hónap (+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
6 beépített tűzoltó berendezés 1 hét,
1 hónap
tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
7 tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
8 tűzoltósági kulcsszéf 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
9 tűzoltósági rádióerősítő nincs követelmény 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
10 tűzoltó felvonó 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
11 evakuációs hangrendszer 1 nap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
12 biztonsági világítás 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 12 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
13 pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
14   tűzgátló nyílászárók 1 hónap tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
15 tűzgátló lezárások tűzgátló záróelemek nincs követelmény 6 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
16   füstelvezető, légpótló szerkezet 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
17   füstelszívó, légpótló ventilátor 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
18   füstmentesítő ventilátor 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
19 hő és füst elleni védelem megoldásai füstcsappantyú, zsalu 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
20   füstgátló nyílászáró 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
21   mobil füstkötény 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
22 biztonsági tápforrásnak minősülő
dízelaggregátor
1 hónap
(+ 3 nap)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  
23 biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység 1 hónap
(+ 3 nap)
tűzvédelmi üzemeltetési napló 6 hónap (+ 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg tűzvédelmi üzemeltetési napló  

 

 

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

 

 

2) Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása.

 

 

 

 

 

Főbb tevékenységi területünk Komárom Esztergom megye területén:

 

 

Ács | Ácsteszér | Ászár | Aka | Almásfüzitő | Annavölgy | Bábolna | Baj | Bajna | Bajot | Bakonybánk | Bakonysárkány | Bakonyszombathely | Bana | Bársonyos | Bokod | Császár | Csatka | Csém | Csép | Csolnok | Dad | Dág | Dömös | Dorog | Dunaalmás | Dunaszentmiklós | Epöl | Esztergom | Ete | Gyermely | Héreg | Kecskéd | Kerékteleki | Kesztölc | Kisbér | Kisigmánd | Kocs | Komárom | Kömlöd | Környe | Lábatlan | Leányvár | Máriahalom | Mocsa | Mogyorosbánya | Nagyigmánd | Nagysáp | Naszály | Neszmély | Nyergesújfalu | Oroszlány | Piliscsév | Pilismarót | Réde | Sárisáp | Sur | Süttő | Szákszend | Szomod | Szomor | Tardos | Tarján | Tárkány | Tát | Tokod | Uny | Várgesztes | Vérteskethely | Vértessomló | Vértesszőlős | Vértestolna| 

 

 

 

 

Szolgáltatási területünk országosan: 

 

Balatonfüred, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Kőszeg, Siófok, Sopron, Szentendre, Tata, Tihany, Salgótarján, Miskolc, Békéscsaba, Kaposvár, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg, Pécs, Eger, Kecskemét, Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Szombathely

Telefon:
06-70-945-7063

E-mail:
info@felvillanyozlak.hu

2800 Tatabánya
Gál Ltp.219.7.30
villanyszerelés